top of page

Aday Personel KVKK Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde

Personel Adayı Aydınlatma Metni

 
1. Veri  Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği ve Amaç
ŞEYHKERAMETTİN MAHALLESİ SUAT AKGÜN SOKAK YAVUZLAR ÇARŞISI NO: 9/2 MERKEZ/GİRESUN/TÜRKİYE adresinde bulunan, 3178 Ticaret Sicil
Müdürlüğü nezdinde 5950 Sicil Numarası ve 0460006113300015 MERSİS
Numarası ile kayıtlı Yavuzkan Hazel Gıda San.Tic.Ltd.Şti’nin (“Şirket” veya “Veri
Sorumlusu”) olarak, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında
Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte,
kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.
ŞİRKET olarak, Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir
başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını
taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile siz personel adaylarımızı kişisel
verileri toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan
haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz
1. Kişisel Verinin Tanımı
Kişisel veri, Kanun’un 3. maddesinde tanımlandığı üzere kimliği belirli veya belirlenebilir
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olup, işbu Aydınlatma Metni içeriğinde bahsedilen
kişisel veriyi oluşturmaktadır.
2. İşlenen Kişisel Verileriniz
ŞİRKET’e fiziki olarak veya www.yavuzkan.com.tr web sitesi üzerinden yapılan iş
başvurularında başvuru formunda talep ettiğimiz kişisel bilgiler şunlardır.
 
 Kimlik Bilgileri (İsim, soy isim, TC No, Sgk Sicil no, doğum tarihi)
 İletişim Bilgileri 
 Çalışan adaylarının önceki işyerlerine ait bilgiler
 Mesleki Deneyim ( iş deneyimleri, bilgisayar kullanım bilgisi, uzmanlık alanı,
yabancı dil bilgisi gibi)
 Diğer veriler (askerlik durumu, imza, motorlu taşıt ehliyet bilgisi, mezun olunan
okulun adı, bölüm, mezuniyet tarihi, öğrenim durumu, kurs bilgileri, sertifika
bilgileri, meslek içi eğitim verileri gibi)
 ŞİRKET adresinde bulunan kamera görüntüleri,
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi ve İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz, ŞİRKET tarafından; 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel
veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.
Kişisel verileriniz ŞİRKET tarafından sizinle aramızda bulunan personel adayı-işveren
ilişkisi kapsamında Kanun’un 5/2-f maddesinde düzenlenen “ilgili kişinin temel hak ve
özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

2

işlenmesinin zorunlu olması” hükümleri kapsamında aşağıdaki hususlarla ilişkili olarak
işlenmektedir:
 Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi,
 Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,
 Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi ve mülakat yapılması,
 CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,
 Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 İşe alınma kararı verilmesi halinde sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
ŞİRKET, İşe başvuru formunda yer alan kişisel bilgilerinizi sadece işe uygunluk denetimi
yapmak için işleyecek, işe alım süreci olumsuz değerlendirilse dahi ileri de
değerlendirilmek üzere 6 ay süre ile saklayacaktır. İşe başvuru formundaki kişisel
bilgileriniz hiçbir şekilde başka amaçla kullanılmayacak ve paylaşılmayacaktır. Saklama
süresi dolduktan sonra fiziki ve basılı olan kişisel bilgileriniz imha edilecek, bilgisayar
ortamında tutulan bilgileriniz ise silinecek ve yok edilecektir. Saklama süresi dolmadan
istediğiniz her an ŞİRKET’ten kişisel bilgilerinizin saklama süresi sonu beklenmeden imha
edilmesini talep edebilirsiniz.
4.  Kişisel Verilerin Güvenliği ve Aktarılması
ŞİRKET, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka
aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun
güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri
almaktadır.
Kişisel verileriniz, aday personel değerlendirmesi konusunda verileriniz hiçbir şekilde
aktarılmayacak olup, ŞİRKET bünyesinde muhafaza edilecektir.
5. Haklarınız
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler,
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere
bildirilmesini isteme,
 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen,
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

3

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 
Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde; ŞİRKET’e ait web sitesi olan
www.yavuzkan.com.tr adresi üzerinden “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurularak,
info@yavuzkan.com.tr e-posta adresine elektronik ileti gönderilerek veya basılı olarak
ŞİRKET’e vereceğiniz dilekçe ile elden teslim veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.
Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine
göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin
reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda
gerekçelendirilir.
Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page